Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:naar_aanleiding_van_het_40-jarig_bestaan_der_sociaal-democratische_arbeiderspartij_in_nederland

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:naar_aanleiding_van_het_40-jarig_bestaan_der_sociaal-democratische_arbeiderspartij_in_nederland [26/07/21 07:12]
defiance [Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland]
namespace:naar_aanleiding_van_het_40-jarig_bestaan_der_sociaal-democratische_arbeiderspartij_in_nederland [26/07/21 07:15] (huidige)
defiance [Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland]
Regel 10: Regel 10:
 ====== Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland ====== ====== Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland ======
  
-(Persoonlijke herinneringen) Niemand, die in de zoogenaamde „Oude beweging” van het Socialisme in Nederland ​ac.ief ​heeft medegewerkt,​ zal kunnen ontkennen, dat de vervlak'​ king, de ontzenuwing,​ de algeheele verlamming van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, die zich thans zóó naakt openbaart, onzen parlementairen socialisten van den aanvang af duidelijk is voorspeld. Voorspeld door personen uit het revolutionaire kamp van de meest verschillende richting: mannen als Sam. W. Coltof, Domela Nieuwenhuis,​ Methöfer, Luitjes, A. Rot en hoe ze allen mogen heeten.+(Persoonlijke herinneringen) Niemand, die in de zoogenaamde „Oude beweging” van het Socialisme in Nederland ​actief ​heeft medegewerkt,​ zal kunnen ontkennen, dat de vervlakking, de ontzenuwing,​ de algeheele verlamming van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, die zich thans zóó naakt openbaart, onzen parlementairen socialisten van den aanvang af duidelijk is voorspeld. Voorspeld door personen uit het revolutionaire kamp van de meest verschillende richting: mannen als Sam. W. Coltof, Domela Nieuwenhuis,​ Methöfer, Luitjes, A. Rot en hoe ze allen mogen heeten.
  
 Ik wil hier uit eigen persoonlijke herinneringen putten, en verwijs in het bizonder naar mijn, reeds in 1891 verschenen brochure: Het Socialisme van den Heer Van der Goes, door Clemens. Ik wil hier uit eigen persoonlijke herinneringen putten, en verwijs in het bizonder naar mijn, reeds in 1891 verschenen brochure: Het Socialisme van den Heer Van der Goes, door Clemens.
Regel 30: Regel 30:
 Een bittere glimlach kwam mij voor een paar weken nog om de lippen, toen ik bizonderheden las omtrent de deelneming van den vroegeren „Rooden Duivel”, L. M. Hermans, aan een plechtige audiëntie bij hare majesteit, de Koningin der Nederlanden. Wat moet er toen in de ziel van dien verkleurden Duivel zijn omgegaan, die vroeger de vuilste argumenten tegen het koningshuis inbracht? Wanneer elementen als deze beroepspolitiekers het tenslotte zelfs hun hoofdman Troelstra al te benauwd hebben gemaakt, dan is dit enkel omdat vulgaire menschen, eenmaal op een hellend vlak met versneld tempo steeds dieper zinken. Een bittere glimlach kwam mij voor een paar weken nog om de lippen, toen ik bizonderheden las omtrent de deelneming van den vroegeren „Rooden Duivel”, L. M. Hermans, aan een plechtige audiëntie bij hare majesteit, de Koningin der Nederlanden. Wat moet er toen in de ziel van dien verkleurden Duivel zijn omgegaan, die vroeger de vuilste argumenten tegen het koningshuis inbracht? Wanneer elementen als deze beroepspolitiekers het tenslotte zelfs hun hoofdman Troelstra al te benauwd hebben gemaakt, dan is dit enkel omdat vulgaire menschen, eenmaal op een hellend vlak met versneld tempo steeds dieper zinken.
  
-Wat ia de oorzaak geweest, waardoor de revolutionair socialistische ​krachten» ​in ons volk sluimerend, óf reeds ontwaakt, aan het onvruchtbare ​parlementair* ​hervormingsstreven op den grondslag der huidige maatschappij geen voldoende tegengewicht hebben kunnen bieden?+Wat ia de oorzaak geweest, waardoor de revolutionair socialistische ​krachten ​in ons volk sluimerend, óf reeds ontwaakt, aan het onvruchtbare ​parlementaire ​hervormingsstreven op den grondslag der huidige maatschappij geen voldoende tegengewicht hebben kunnen bieden?
  
 De hoofdoorzaak van dit verschijnsel ligt voorzeker in de langzame evolutie, die elk volk doormaakt en die door haar tragen loop, door voortdurende reacties gestuit, zoo gemakkelijk ons alten, als individuen, teleurstelt. De evolutie die wij, in de voorhoede der socialistische beweging, hadden doorloopen in enkele weken of maanden, moest wel aan een geheel volk tientallen jaren kosten. Wij hebben allen met dat feit nooit voldoende rekening gehouden en hebben de „sociale revolutie” verwacht — ik herinner het me nog zóó levendig — voor het jaar 1889!! De hoofdoorzaak van dit verschijnsel ligt voorzeker in de langzame evolutie, die elk volk doormaakt en die door haar tragen loop, door voortdurende reacties gestuit, zoo gemakkelijk ons alten, als individuen, teleurstelt. De evolutie die wij, in de voorhoede der socialistische beweging, hadden doorloopen in enkele weken of maanden, moest wel aan een geheel volk tientallen jaren kosten. Wij hebben allen met dat feit nooit voldoende rekening gehouden en hebben de „sociale revolutie” verwacht — ik herinner het me nog zóó levendig — voor het jaar 1889!!
Regel 48: Regel 48:
 Mij was in 1892 op het socialistische congres opgedragen, als internationaal secretaris van den Bond, de vakbonden bijeen te roepen, om te trachten een Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS) te stichten. In het raam van mijn artikel hier, zou het mij te ver voeren, uitéén te zetten, hoe weinig de noodzakelijkheid,​ of zelfs maar de mogelijkheid van nationaal en internationaal samenwerken onder de voormannen der vakbeweging toen nog werd begrepen. Er werd mij, in het bizonder door de Tabaks- en Sigarenbewerkers,​ tot voorwanrde van de oprichting gesteld, dat ik persoonlijk als secretaris van het NAS zou optreden, hetgeen ik onder den term „voorloopig” maandenlang heb aanvaard. Mij was in 1892 op het socialistische congres opgedragen, als internationaal secretaris van den Bond, de vakbonden bijeen te roepen, om te trachten een Nationaal Arbeids Secretariaat (NAS) te stichten. In het raam van mijn artikel hier, zou het mij te ver voeren, uitéén te zetten, hoe weinig de noodzakelijkheid,​ of zelfs maar de mogelijkheid van nationaal en internationaal samenwerken onder de voormannen der vakbeweging toen nog werd begrepen. Er werd mij, in het bizonder door de Tabaks- en Sigarenbewerkers,​ tot voorwanrde van de oprichting gesteld, dat ik persoonlijk als secretaris van het NAS zou optreden, hetgeen ik onder den term „voorloopig” maandenlang heb aanvaard.
  
-Maar zelfs met Domela Nieuwenhuis,​ die destijds toch nog niet zóóver tot het individueele anarchisme overhelde als later, of als bijvoorbeeld Luitjes en Methöfer, had ik aanhoudend geschil omtrent de beginselen der vakorganisatie. Al die voorzitters en secretarissen met wie gij samenwerkt, ze mogen zich n u nog revolutionair noemen, zei hij mij bij zoo menige gelegenheid,​ worden onze toekomstige meesters en tyrannen. Zie maar naar het buitenland!+Maar zelfs met Domela Nieuwenhuis,​ die destijds toch nog niet zóóver tot het individueele anarchisme overhelde als later, of als bijvoorbeeld Luitjes en Methöfer, had ik aanhoudend geschil omtrent de beginselen der vakorganisatie. Al die voorzitters en secretarissen met wie gij samenwerkt, ze mogen zich nu nog revolutionair noemen, zei hij mij bij zoo menige gelegenheid,​ worden onze toekomstige meesters en tyrannen. Zie maar naar het buitenland!
  
 En dan placht ik te antwoorden: — Ik zou over die kwestie wel met U willen discussieeren,​ wanneer we samen over honderd jaren mochten terugkomen op deze aarde, maar op d i t oogenblik is de oprichting en de versterking der vakbeweging een dringende noodzakelijkheid. Zonder hechte organisatie blijven de zwakkeren onderdrukt. En dan placht ik te antwoorden: — Ik zou over die kwestie wel met U willen discussieeren,​ wanneer we samen over honderd jaren mochten terugkomen op deze aarde, maar op d i t oogenblik is de oprichting en de versterking der vakbeweging een dringende noodzakelijkheid. Zonder hechte organisatie blijven de zwakkeren onderdrukt.
namespace/naar_aanleiding_van_het_40-jarig_bestaan_der_sociaal-democratische_arbeiderspartij_in_nederland.txt · Laatst gewijzigd: 26/07/21 07:15 door defiance