Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


namespace:memoires_van_een_revolutionair

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
namespace:memoires_van_een_revolutionair [16/05/20 09:53]
defiance
namespace:memoires_van_een_revolutionair [16/05/20 20:34] (huidige)
defiance
Regel 7: Regel 7:
   * Vertaling: Annette Dyserinck   * Vertaling: Annette Dyserinck
   * Digitalisering en gedeeltelijke modernisering:​ Tommy Ryan   * Digitalisering en gedeeltelijke modernisering:​ Tommy Ryan
- 
-<WRAP left info 60%> 
-Hier en daar ontbreken nog enkele tekstuele accenten (cursief, vet) in de tekst. Dit wordt de komende tijd gecorrigeerd. 
-</​WRAP>​ 
  
  
Regel 27: Regel 23:
 Op persoonlijk aanzien wordt in dit werk in 't geheel niet gelet. De schrijver behoort niet tot die mensen, die gaarne van zichzelf spreken; komt dit een enkele maal toch voor, zo geschiedt bet met terughouding en met een zekere verlegenheid. Geen ontboezemingen van innerlijk leven, geen sentimentaliteit,​ geen cynisme ontmoet men erin. De schrijver spreekt noch van zijn fouten noch van zijn deugden; hij treedt in geen banale vertrouwelijkheid met de lezer; spreekt niet over zijn liefde, en raakt zó weinig zijn betrekkingen tot het vrouwelijk geslacht aan, dat hij zelfs zijn huwelijk niet vermeldt, en men slechts toevallig verneemt dat hij getrouwd is. Ook slechts een enkele maal komt het in het vluchtig overzicht van de laatste zestien jaren van zijn levensbeschrijving ter sprake dat hij vader en een liefhebbend vader is. Op persoonlijk aanzien wordt in dit werk in 't geheel niet gelet. De schrijver behoort niet tot die mensen, die gaarne van zichzelf spreken; komt dit een enkele maal toch voor, zo geschiedt bet met terughouding en met een zekere verlegenheid. Geen ontboezemingen van innerlijk leven, geen sentimentaliteit,​ geen cynisme ontmoet men erin. De schrijver spreekt noch van zijn fouten noch van zijn deugden; hij treedt in geen banale vertrouwelijkheid met de lezer; spreekt niet over zijn liefde, en raakt zó weinig zijn betrekkingen tot het vrouwelijk geslacht aan, dat hij zelfs zijn huwelijk niet vermeldt, en men slechts toevallig verneemt dat hij getrouwd is. Ook slechts een enkele maal komt het in het vluchtig overzicht van de laatste zestien jaren van zijn levensbeschrijving ter sprake dat hij vader en een liefhebbend vader is.
  
-Het is hem meer te doen om de psychologie van zijn tijdgenoten,​ dan wel om zijne eigene ​te beschrijven;​ zijn boek behelst de psychologie van Rusland: het officiële Rusland en de lagere massa'​s,​ het vooruitstrevend en het stilstaand Rusland. Hij wil meer over zijn tijdgenoten spreken dan over zichzelf en dientengevolge bevat zijn levensschets de geschiedenis van Rusland tijdens zijn leven, Zowel als de arbeidsbeweging van Europa van de laatste halve eeuw; daar waar hij zich in zichzelf verdiept, zien wij de buitenwereld weerkaatst.+Het is hem meer te doen om de psychologie van zijn tijdgenoten,​ dan wel om die van zichzelf ​te beschrijven;​ zijn boek behelst de psychologie van Rusland: het officiële Rusland en de lagere massa'​s,​ het vooruitstrevend en het stilstaand Rusland. Hij wil meer over zijn tijdgenoten spreken dan over zichzelf en dientengevolge bevat zijn levensschets de geschiedenis van Rusland tijdens zijn leven, Zowel als de arbeidsbeweging van Europa van de laatste halve eeuw; daar waar hij zich in zichzelf verdiept, zien wij de buitenwereld weerkaatst.
  
-Niettemin heeft dit boek een uitwerking als die waarnaar Goethe in "Wahrheit und Dichtung" ​streefde; het doet ons zien hoe zich deze merkwaardige geest ontwikkelde,​ en, zoals in de "Confessions" ​van St. Augustinus, hebben wij het verbaal van een innerlijke crisis voor ons, wat men in de ouden tijd "​conversie"​ placht te noemen. Deze innerlijke omkeer is inderdaad het hart en de spil waar het boek om draait.+Niettemin heeft dit boek een uitwerking als die waarnaar Goethe in //Wahrheit und Dichtung// streefde; het doet ons zien hoe zich deze merkwaardige geest ontwikkelde,​ en, zoals in de //Confessions// van St. Augustinus, hebben wij het verbaal van een innerlijke crisis voor ons, wat men in de ouden tijd "​conversie"​ placht te noemen. Deze innerlijke omkeer is inderdaad het hart en de spil waar het boek om draait.
  
 Op dit ogenblik zijn er slechts twee grote Russen, die voor het Russische volk denken, en wier gedachten het eigendom van de mensheid geworden zijn, Leo Tolstoj en Peter Kropotkin. Tolstoj heeft ons dikwerf, in poëtische vorm, brokstukken uit zijn leven gegeven. Kropotkin geeft ons hier zonder enige dichterlijke omzetting, voor de eerste maal een snel overzicht van zijn leven. Op dit ogenblik zijn er slechts twee grote Russen, die voor het Russische volk denken, en wier gedachten het eigendom van de mensheid geworden zijn, Leo Tolstoj en Peter Kropotkin. Tolstoj heeft ons dikwerf, in poëtische vorm, brokstukken uit zijn leven gegeven. Kropotkin geeft ons hier zonder enige dichterlijke omzetting, voor de eerste maal een snel overzicht van zijn leven.
Regel 49: Regel 45:
 Hij heeft als edelman en als werkman geleefd; was keizerlijk page en doodarme schrijver, student, officier, man van de wetenschap, administrateur en vervolgd revolutionair. In zijn verbanning leefde hij soms als een Russische boer op brood en thee; en liep gelijk een Russische keizer gevaar, van te worden gespioneerd of vermoord. Hij heeft als edelman en als werkman geleefd; was keizerlijk page en doodarme schrijver, student, officier, man van de wetenschap, administrateur en vervolgd revolutionair. In zijn verbanning leefde hij soms als een Russische boer op brood en thee; en liep gelijk een Russische keizer gevaar, van te worden gespioneerd of vermoord.
  
-Weinig mensen hebben zulk een rijke levenservaring als Kropotkin. Zo goed als Kropotkin als geoloog in staat is, de voorhistorische ontwikkeling van honderden en duizenden jaren te onderzoeken,​ heeft hij ook de gehele historische ontwikkeling uit zijn eigen tijd in zich opgenomen. Bij zijn letterkundige en wetenschappelijke opvoeding in de studeerkamer en op de academie (zoals kennis van talen, belles-lettres,​ filosofie en hogere wiskunde) voegde hij op jeugdigen leeftijd de kennis, die men in de werkplaats, in het laboratorium,​ en in het open veld opdoet — natuurlijke historie, krijgswetenschap,​ vestingbouw en de kennis van het machinevak en van de handwerksbedrijven. Zijn verstandelijke ontwikkeling is alomvattend.+Weinig mensen hebben zulk een rijke levenservaring als Kropotkin. Zo goed als Kropotkin als geoloog in staat is, de voorhistorische ontwikkeling van honderden en duizenden jaren te onderzoeken,​ heeft hij ook de gehele historische ontwikkeling uit zijn eigen tijd in zich opgenomen. Bij zijn letterkundige en wetenschappelijke opvoeding in de studeerkamer en op de academie (zoals kennis van talen, ​//belles-lettres//, filosofie en hogere wiskunde) voegde hij op jeugdigen leeftijd de kennis, die men in de werkplaats, in het laboratorium,​ en in het open veld opdoet — natuurlijke historie, krijgswetenschap,​ vestingbouw en de kennis van het machinevak en van de handwerksbedrijven. Zijn verstandelijke ontwikkeling is alomvattend.
  
 Hoe moet deze ijverige geest geleden hebben, toen hij tot het werkeloze gevangenisleven beperkt werd! Wat een lijdensproef en wat een oefening in stoïcisme! Kropotkin zegt ergens, dat als grondslag van elke organisatie,​ zich een moreel ontwikkelde persoonlijkheid moet doen gevoelen. Dit is op hemzelf van toepassing. Het leven heeft uit hem een van de hoekstenen voor het gebouw van de toekomst gevormd. Hoe moet deze ijverige geest geleden hebben, toen hij tot het werkeloze gevangenisleven beperkt werd! Wat een lijdensproef en wat een oefening in stoïcisme! Kropotkin zegt ergens, dat als grondslag van elke organisatie,​ zich een moreel ontwikkelde persoonlijkheid moet doen gevoelen. Dit is op hemzelf van toepassing. Het leven heeft uit hem een van de hoekstenen voor het gebouw van de toekomst gevormd.
Regel 59: Regel 55:
 Nu volgt de crisis. De gedachte dat deze vreugde slechts door zo weinigen gedeeld kan worden, vervult hem met smart. Hij vraagt zich af, of hij wel het recht heeft, deze wetenschap in zichzelf alleen te genieten. Hij gevoelt dat een hogere plicht hem roept, dat op hem de taak rust, in deze kennis, die tot nu toe slechts zijn eigendom ie, de mensheid in te wijden, in plaats van verder te gaan om tot nieuwe ontdekkingen te geraken. Nu volgt de crisis. De gedachte dat deze vreugde slechts door zo weinigen gedeeld kan worden, vervult hem met smart. Hij vraagt zich af, of hij wel het recht heeft, deze wetenschap in zichzelf alleen te genieten. Hij gevoelt dat een hogere plicht hem roept, dat op hem de taak rust, in deze kennis, die tot nu toe slechts zijn eigendom ie, de mensheid in te wijden, in plaats van verder te gaan om tot nieuwe ontdekkingen te geraken.
  
-Wat mij betreft, ik geloof niet dat hij gelijk had. Pasteur zou met dergelijke begrippen niet de weldoener van de mensheid geworden zijn, die hij was. Op de lange duur toch dient alles tot nut van het algemeen. Ik geloof dat een mens eerst dàn zijn hoogste plicht jegens het mensdom vervuld heeft, wanneer hij de diepst volhardende,​ en meest intense arbeid geleverd heeft waartoe hij bekwaam is. Doch dit gevoelen is karakteristiek voor Kropotkin, karakteriseert zijn ware wezen en draagt hem verder. Op het ogenblik dat hij in Finland voor een nieuwe wetenschappelijke ontdekking staat, daar hij op bet denkbeeld komt — wat destijds nog voor ketterij gehouden werd — dat in de voor-historische ​tijd heel noordelijk Europa onder een ijskap bedekt moet zijn geweest, is hij dermate begaan en vol medelijden voor de armen en noodlijdenden,​ die dikwijls hongeren moeten in de strijd om het bestaan, dat hij het als zijn hoogste plicht beschouwt, zijn wetenschappelijke studies er aan te geven om leider en helper te worden van de grote, werkende behoeftige massa.+Wat mij betreft, ik geloof niet dat hij gelijk had. Pasteur zou met dergelijke begrippen niet de weldoener van de mensheid geworden zijn, die hij was. Op de lange duur toch dient alles tot nut van het algemeen. Ik geloof dat een mens eerst dàn zijn hoogste plicht jegens het mensdom vervuld heeft, wanneer hij de diepst volhardende,​ en meest intense arbeid geleverd heeft waartoe hij bekwaam is. Doch dit gevoelen is karakteristiek voor Kropotkin, karakteriseert zijn ware wezen en draagt hem verder. Op het ogenblik dat hij in Finland voor een nieuwe wetenschappelijke ontdekking staat, daar hij op bet denkbeeld komt — wat destijds nog voor ketterij gehouden werd — dat in de prehistorische ​tijd heel noordelijk Europa onder een ijskap bedekt moet zijn geweest, is hij dermate begaan en vol medelijden voor de armen en noodlijdenden,​ die dikwijls hongeren moeten in de strijd om het bestaan, dat hij het als zijn hoogste plicht beschouwt, zijn wetenschappelijke studies er aan te geven om leider en helper te worden van de grote, werkende behoeftige massa.
  
 Hierin ontsluit zich voor hem weldra een nieuwe wereld — het leven van de arbeiders — en moet hij leren van hen, die hij zelf had willen //​onderwijzen//​. Hierin ontsluit zich voor hem weldra een nieuwe wereld — het leven van de arbeiders — en moet hij leren van hen, die hij zelf had willen //​onderwijzen//​.
namespace/memoires_van_een_revolutionair.txt · Laatst gewijzigd: 16/05/20 20:34 door defiance