Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen

namespace:anarcho-communisme

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Vorige revisie
namespace:anarcho-communisme [11/10/19 07:20]
namespace:anarcho-communisme [22/10/19 14:19] (huidige)
defiance [Verder lezen]
Regel 1: Regel 1:
 +====== Anarcho-communisme ======
  
 +<WRAP right box 30%>
 +{{:​namespace:​anarcho_ster.png|simpele gecentreerde blok}}
 +De zwart-rode ster, symbool van het anarcho-communisme.
 +</​WRAP>​
 +
 +**Anarcho-communisme**,​ soms ook **anarchistisch communisme**,​ **communistisch anarchisme**,​ **vrij communisme** of **libertair communisme** is een politieke filosofie en anarchistische stroming. Hierin staat de afschaffing van de staat, kapitalisme,​ loonarbeid en privaat eigendom (persoonlijke bezittingen respecterend) centraal en voorstaat men collectief bezit van land, productiemiddelen,​ goederen en diensten, directe democratie en horizontale federaties van arbeidersraden die de productie en de consumptie organiseren. Dit volgens het principe "van ieder naar diens vermogen, aan ieder naar dienst behoeften"​. ​
 +
 +Anarcho-communisme wordt daarbij gezien als een synthese tussen de tegenstelling tussen het individu en de samenlevingen. Het heeft zowel oog voor de belangen, behoeften en het vermogen van het individu maar stelt dat deze duidelijk enkel in een gemeenschap bevredigd kunnen worden en dat door wederzijdse hulp het beste bevredigd en verzekerd worden kunnen. Sommige vormen van anarcho-communisme,​ zoals het insurrectionalistische anarchisme, zijn sterk beïnvloed door het //​egoïsme//​ en radicaal individualisme. Anarcho-collectivisten komen echter tot een vergelijkbare conclusie.
 +
 +===== Geschiedenis =====
 +
 +Het anarcho-communisme ontwikkelde zich uit de radicale socialistische stromingen die na de Franse Revolutie[1] ontstonden. De eerste keer dat het als zijnde geformuleerd werd, was door de Italiaanse sectie van de [[International Workingmen'​s Association|Eerste Internationale]].[2] Het theoretische werk van Peter Kropotkin zou later een grote rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de ideologie.
 +
 +Tot op heden zijn er een hele reeks van sociale experimenten geweest waarin expliciet anarcho-communistische ideeën een rol hebben gespeeld. De bekendste hiervan zijn de [[Spaanse burgeroorlog en revolutie|Spaanse Revolutie]],​ de //Vrije Zone// in Oekraïne tijdens de Russische Revolutie onder leiding van de //​[[Makhnovshchina]]//​ en de [[Koreaanse Volksassociatie in Mantsjoerije]]. Daarnaast zijn er een hele reeks van opstanden en onafhankelijkheidsbewegingen geweest die wel degelijk vrij-communistische ideeën aanhingen maar deze niet als zijnde articuleerde,​ zoals de //​[[Diggers]]//​ in de 17de eeuw tijdens de Engelse Burgeroorlog of de nog veel vroegere religieuze gemeenschappen als de Katharen in de 12de en 13de eeuw.
 +
 +===== Economische theorie =====
 +
 +Het afschaffen van geld, prijzen en loonarbeid staan centraal binnen bij het anarcho-communisme. Bij de welvaartsverdeling staan de zelf vastgestelde behoeften centraal. Mensen moeten vrij zijn om te kunnen doen wat hen het meest voldoening geeft en zouden geen werk meer hoevend doen waarvoor zij niet geschikt zijn of de motivatie niet voor hebben.
 +
 +Anarcho-communisten stellen dat er geen geschikte methode is om de waarde van iemands economische bijdrage vast te stellen. Want alle waarde die wordt geproduceerd is tevens een product van de inspanningen van voorgaande generaties. De waarde van het werk van een fabrieksarbeider is bijvoorbeeld onmogelijk vast te stellen zonder ook rekening te houden met een hele reeks andere factoren, zoals grondstoffen,​ transport, infrastructuur,​ de efficiëntie van de gebruikte machines, voeding, onderdak, ontspanning,​ emotionele impact, de bijdrage van anderen etc. Om een werkelijke numerieke economische waarde te geven aan iets, zoals nu uitdrukking vindt in de vorm van geld, moeten er dus een ongelofelijke hoeveelheid aan factoren worden meegenomen. [[Peter Kropotkin]] zegt daarover: "Er kan geen onderscheid worden gemaakt tussen het werk van de een of de ander. Het meten van het werk leidt tot absurditeiten;​ het verdelen en meten ervan aan de hand van het aantal uur dat iemand heeft gewerkt leidt tot absurditeiten. Er blijft slechts een optie overig: de behoeften boven het werk te stellen. Eerst erkennen we het recht op leven, daarna het comfort van het leven, voor eenieder die deel heeft in de productie."​
 +
 +Het communistisch anarchisme heeft veel overeenkomsten met het [[anarcho-collectivisme|collectivistisch anarchisme]],​ maar er zijn twee grote verschillen. Het collectivistisch anarchisme gelooft in het collectieve eigendom, terwijl het communistische anarchisme bezit in het geheel afwijst en daarvoor het gebruik in de plaats stelt. Daarnaast stellen anarcho-communisten dat doordat er een norm in een maatschappij gesteld is om x-aantal uren te werken, dit er ook toe lijdt dat mensen enkel werken om een bepaald //loon// te verdienen, in plaats van dat zij een directe taak vervullen die nodig is. Dit kan leiden tot overbodig werk, iets dat met de overgang van een kapitalistische naar een anarchistisch communistische samenleving een belangrijke rol zal spelen.
 +
 +===== Filosofische debatten =====
 +
 +==== Motivatie ====
 +
 +
 +==== Vrijheid, arbeid en ontspanning ====
 +
 +
 +==== Individualisme en collectivisme ====
 +
 +==== Eigendom ====
 +
 +Anarchistisch communisten weerspreken de kapitalistische aaname dat gemeenschappelijk eigendom alleen kan worden behouden door middel van geweld. Daarbij gaan zij er vanuit dat dat gemeenschappelijk gedrag zich door de gehele menselijke geschiedenis tentoonspreid,​ zelfs in kapitalistische systemen.[x][x] Anarchistisch communisten bepleiten de afschaffing van privé-eigendom,​ waarbij men persoonlijke bezittingen respecteert. Prominente anarcho-communist [[Alexander Berkman]] zegt hierover: "De revolutie schaft het privé-eigendom af over de middelen van productie en distributie,​ en daarmee zal het kapitalistische bedrijf verdwijnen. Persoonlijk bezit zal alleen blijven bestaan in de vorm van de dingen die je gebruikt. Je horloge is in die zin van jou, maar de fabriek waar deze gemaakt is, is van het volk. Land, machines en alle andere publieke voorzieningen zullen collectief bezit zijn die noch gekocht, noch verkocht kunnen worden. Alleen het uiteindelijke gebruik zal doorslaggevend zijn - niet tot eigendom maar tot bezit. De organisatie van de mijnwerkers zal de verantwoordelijkheid hebben over de kolenmijnen,​ niet als eigenaars, maar als diegene die deze bedrijven. Vergelijkbaar zal dit zijn voor de spoorwegorganisaties die de spoorwegen bedrijven, etc. Collectief bezit zal het privé-eigendom voor financieel gewin vervangen."​[x]
 +
 +Een belangrijk onderscheid tussen anarchistisch communisme en marxistisch communisme is wie uiteindelijk het product van het werk van de arbeider toebehoord. Hoewel beide ideologieën het er over eens zijn dat het product van de arbeid niet aan de kapitalist toebehoord omdat deze door de arbeider is geproduceerd en niet door de baas, verschillen Peter Kropotkin en Karl Marx erover wie deze dan toe behoord. Marx stelde dat het product van de arbeid aan de arbeider toebehoord, omdat deze degene is die deze heeft geproduceerd. Kropotkin geloofde dat het product aan de gemeenschap in diens geheel toebehoorde. Kropotkin was namelijk van mening dat de arbeider voor de productie van dit product afhankelijk was van de inspanningen van miljoenen andere mensen (zelfs uit generaties ervoor). Omdat de arbeider voordeel genoot van de gemeenschap,​ zou ook diens product van de arbeid aan de gemeenschap toebehoren. Hieruit argumenteerde hij dat alles van iedereen is, omdat het heden enkel en alleen mogelijk is door de inspanningen van andere mensen uit het verleden.[x]
 +
 +==== Communes als economische democratie ====
 +
 +
 +==== Revolutie en overgang ====
 +
 +
 +==== Vrije associatie van communes in tegenstelling tot de staat ====
 +
 +
 +===== Voorbeelden uit de geschiedenis =====
 +
 +===== Verder lezen =====
 +
 +  * [[Alexander Berkman]], [[ABC van het anarchisme]]
 +  * [[Murray Bookchin]], [[Anarchisme in het tijdperk na de schaarste]]
 +  * [[Peter Kropotkin]],​ [[De verovering van het brood]]
 +  * [[Peter Kropotkin]],​ [[Wederzijdse hulp, een factor in de evolutie]]
 +
 +===== Voetnoten =====
 +
 +  * [1] Robert Graham, Anarchism - A Documentary History of Libertarian Ideas - Volume One: From Anarchy to Anarchism (300CE to 1939), Black Rose Books, 2005 
 +  * [2] Nunzio Pernicone, Italian Anarchism 1864–1892,​ pp. 111-113, AK Press 2009. 
 +  * [x] Kropotkin, Peter. Mutual Aid.
 +  * [x] Colin Ward. Anarchism in Action.
 +  * [x] Alexander Berkman. "What Is Communist Anarchism?"​
 +  * [x] The Conquest of Bread. Kropotkin, Peter